Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Nasıl Hesaplanır ?

Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Nasıl Hesaplanır ?

Sigortalılara; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yatarak tedavi gördükleri süreler veya alınan istirahat raporları için ödenen geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası); iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına  bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır.

Söz konusu oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneğin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas alınarak hesaplanır. Bu şekilde bir tespitte yapılamıyorsa, prime esas kazanç alt sınırı, yani sigortalının yaşına uygun günlük brüt asgari ücret, ödeneğe esas günlük kazanç olarak esas alınır.

4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalının, prime esas kazancının içinde normal ücreti dışında prim ikramiye gibi ödemeler de varsa, bu tür ödemelerin yukarıdaki şekilde hesaplanacak günlük kazanca % 50 oranında ekleme yapılarak bulunacak miktarı aşan kısmı dikkate alınmaz. Yani prim ikramiye gibi ödemelerin, en fazla normal ücretin yarısı kadar kısmı ödeneğe esas tutulacak kazanca dahil edilir.

Yukarıda belirtilen şekilde, günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) hesabına esas tutulacak günlük kazanç belirlendikten sonra, sigortalının yatarak tedavi gördüğü günler için belirlenen günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde yani hastaneye yatmaksızın istirahat raporlu geçen günler için ise belirlenen günlük kazancın üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Örneğin; aylık asgari ücretle yani 1.021,50 TL ile çalışan bir işçinin ödeneğe esas ortalama günlük kazancı 34,05 TL’dir. Bu sigortalının hastanede yattığı her gün için 17,02 TL; ayakta istirahatli (raporlu) olduğu her gün için ise 22,7 TL günlük geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası ödenir.

Ancak iş kazası – meslek hastalığı ve analık halleri dışında, yatarak tedavi ve ayaktan istirahat süresi üç günden az olan iş göremezlik hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği hiç ödenmeyeceği gibi, üç gün veya daha fazla süreli iş göremezliklerde de yine ilk iki gün için iş göremezlik ödeneği ödenmez.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir