Doğuma Bağlı Rapor Parası Alma Şartları

Doğuma Bağlı Rapor Parası Alma Şartları

Doğum yapan kadın sigortalı aşağıda belirtilen şartlarla geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası alabilir.

• Doğumun 32. haftasında hekimden istirahat raporu alınmış olması,

• Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yani en az 90 prim gün sayısının olması,

• Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

• 4/a (SSK) sigortalısının rapor süresince işyerinde çalışmamış olması ve sigorta çıkışının verilmemiş olması,

• 4/b (Bağ-Kur) sigortalısının genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

gerekir.

Bu şartlar ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

Rapor Parası Alabilecek Kadın Sigortalılar

Sadece aşağıda belirtilen sigortalı kadınlar analık hali (doğum) nedeniyle rapor parası alabilirler.

• Hizmet akdine istinaden 4/a (SSK) kapsamında bir veya birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışanlar.

• Muhtarlık nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olanlar.

• Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan Bağ-Kur sigortalıları.

• Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan Bağ-Kur sigortalıları.

• Tarımsal faaliyette bulunan Tarım Bağ-Kur sigortalıları.

• Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından ayda 10 gün veya daha fazla çalıştırılması nedeniyle Ek 9 kapsamında sigortalı olanlar.

• Konut kapıcılığı nedeniyle Ek 9 kapsamında sigortalı olanlar.

• Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 5/a kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan hükümlü ve tutuklular.

• Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ve 5/g kapsamında sigortalı olarak çalıştırılanlar.

Ödenecek Rapor Parasının Süresi ve Miktarı

Analık sigortası kapsamında olanlara yani yukarıda belirtilenlere, hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası ödenir.

Kadın sigortalı doğumdan önceki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreden daha önce başlayacak şekilde istirahat rapor almışsa, bu sürelerden öncesine ait rapor süresi için hastalık sigortası kapsamında rapor parası ödenir.

Ödenecek rapor parasının miktarı ise Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir